Zabezpiecz się przed nieuczciwym kontrahentem

iStock_000020438027XLarge

Każdy przedsiębiorca najbardziej dba o swój własny interes. Dlatego zawierając umowę, należy dokładnie przeanalizować wszystkie jej zapisy, aby ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem.

Jak to zrobić? Najlepiej byłoby unikać współpracy z ryzykownym biznesowym partnerem. Jednak kryzysowa sytuacja wymusza na przedsiębiorcach zawieranie umów obarczonych ryzykiem. Czy warto je podejmować?  Zazwyczaj jest to konieczność.  Można jednak  zminimalizować to ryzyko, dobrze przygotowując się do takiej współpracy i zabezpieczając się  odpowiednimi zapisami w umowie.  Ustne ustalenia nie są tak ważne, jak te na papierze, więc najważniejsze jest, aby wszystkie zasady były dokładnie spisane, a szczególnie te dotyczące  kwestii finansowej.  Do hasła ?nie ufaj ? sprawdzaj?, warto dodać ?nie ufaj ? zabezpiecz się?. Dlaczego? Żeby otrzymać  zapłatę, uniknąć zatorów płatniczych oraz aby uzyskać odszkodowanie z powodu przekroczenia terminu lub niedotrzymania umowy.

Po pierwsze ? sprawdź
Przed podpisaniem umowy, a najlepiej jeszcze zanim rozmowy z kontrahentem staną się zaawansowane, warto go sprawdzić. Z wpisu do KRS lub CEiDG można dowiedzieć się czy wobec kontrahenta nie toczy się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe oraz kto jest uprawniony do jego reprezentowania. Jeśli umowę zawiera pełnomocnik, należy zweryfikować jego pełnomocnictwo, a szczególnie zakres tego dokumentu. Warto poprosić kontrahenta o aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i składek ZUS. Ważne jest także uzyskanie informacji o kontrahencie z Krajowego Rejestru Dłużników lub Biura Informacji Gospodarczej. Natomiast w przypadku gdy przedmiotem umowy jest pojazd, konieczne jest zweryfikowanie w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, czy nie jest on obciążony zastawem rejestrowym lub zastawem skarbowym. Zaś w przypadku nieruchomości, kontrahent musi dostarczyć odpis z księgi wieczystej oraz rejestru gruntów.

Po drugie ? zabezpiecz się
Po sprawdzeniu kontrahenta, warto zadba o właściwe zabezpieczenie transakcji.  Jest na to kilka sposobów.  Między innymi weksel in blanco, który wystawia kontrahent jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z zawieranej umowy, na czas trwania tej umowy.  Będzie to forma skuteczna, o ile jego majątek wystarczy na ich pokrycie. Należności można też ubezpieczyć.  Wtedy będziemy mieć pewność, że w przypadku niewypłacalności kontrahenta, ubezpieczyciel pokryje należności i zrekompensuje stratę. W przypadku ubezpieczenia należy jednak bardzo poważnie podejść do kwestii warunków wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel także podpisując umowę stosuje wobec swoich klientów zasadę ograniczonego zaufania i umieszcza w umowie zapisy zabezpieczające jego interesy. Dlatego przed podpisaniem warto dokładnie przeczytać wszystkie punkty umowy, a szczególnie te małym druczkiem.

Po trzecie ? zapisy umowne
Umowa z kontrahentem powinna zawierać postanowienia, które zwiększą pewność jej  wykonania, a w przypadku problemów, przydadzą się w postępowaniu egzekucyjnym. Takie zapisy to między innymi: obowiązek wpłacenia zadatku czy kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie zobowiązań umownych, poręczenie przez osobę trzecią, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach majątkowych, czy też hipoteka. Jak widać, sposobów zabezpieczenia się w umowie przed nieuczciwym kontrahentem jest wiele. Oczywiście umowę podpisują obie strony i na wszystkie zapisy w niej muszą się zgodzić.

Authors

Notatki

*

Top